جناب آقای دکتر بینا

جناب آقای دکتر بینا ریاست محترم دانشگاه تبریز در سال 1345 بوده اند.

دوستان، همکاران و شاگردان

  • جناب آقای دکتر بینا 
  • جناب آقای دکتر بازرگان
  • جناب آقای دکتر ریاضی
  • جناب آقای دکتر مجتهدی
  • جناب آقای دکتر هدایتی